لوگوی آموزش زبان

language learning logo design
  • زمینه فعالیت:آموزش زبان های خارجی

سفیر دانش، استفاده از کتاب بعنوان سمبل و نمادی از دانش و زمین برای نشان دادن بین المللی بودن و آموزش زبان های مختلف دنیا.
کتاب در حال پرواز و گردش بدور زمین است و مفهوم پوشش دادن بسیاری از زبان ها را در این حالت می رساند.
نام برند هم بصورت مخفف در زیر نماد آمده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.