طراحی لوگو برای داروخانه مهرگان (پلن ها در زمان ثبت این سفارش قیمت متفاوتی داشته اند)

سبک ترکیبی است. یعنی نماد و نوشته ها المان ها باهم و درکنارهم استفاده می شوند.

چند نوشتار مختلف و نماد گوناگون کار شد که درنهایت به طرحی که مشاهده می کنید ختم شدند.