کار دیگری با موضوع لبنیات.

نکته شاخص در این طرح طراحی نوشتار بسیار زیبای گدوک است که شاید اگر با المان های اضافی در طرح (بدرخواست مشتری) تزئین و ترکیب نمیشد زیباتر هم می بود.

بهرحال این طرح نهایی لوگوی گدوک است که مشاهده می کنید در سبک ترکیبی.