تولید و فروش لبنیات سنتی طوبی، به پیشنهاد مشتری پس از طرح های ارائه شده شکل یک بطری و شیر (یا دوغ) در طرح موجود است.

سبک لوگو هم ترکیبی می باشد یعنی نماد و نوشته ها در یک محیط و همیشه باهم استفاده می شوند.